ลักษณะทางร่างกาย และสุขภาพทางจิตที่ดี

สุขภาพทางร่างกาย

รู้เท่าทันเหตุการณ์ ลักษณะทางร่างกาย และสุขภาพทางจิตที่ดี

สุขภาพทางร่างกาย

สุขภาพร่างกาย

หมายถึง สภาวะของร่างกายซึ่งมีการเจริญเติบโตที่ดีและปกติ ระบบของร่างกายสามารถทำงานได้ตามปกติ มีประสิทธิภาพ ร่างกายมีความต้านทานต่อโรคได้ดี ปลอดโรคและความพิการแล้วลักษณะของคนที่มีสุขภาพกายดีมีดังนี้
1. การเจริญเติบโตของน้ำหนักตัวความสูงและน้ำหนักตามอายุ
2. ขนาดของร่างกายมีความสมดุลน้ำหนักและความสูงเป็นสัดส่วน
3. มีกล้ามเนื้อแข็งแรงลุกนั่งได้หลายครั้ง ดึงข้อได้หลายครั้ง
4. ความอดทนของระบบทางเดินหายใจและการไหลเวียนของโลหิตที่ดี
5. มีความสมดุลอ่อนตัวที่ดี
6. มีความคล่องในการเคลื่อนไหว
7. มีความต้องการอยากรับประทานอาหารและรับประทานเยอะ ไม่เบื่ออาหาร
8. มีร่างกายที่แข็งแรง
9. มีภูมิต้านทานโรคดี และไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีภาวะบกพร่องหรือความผิดปกติอื่น ๆ
10. การพักผ่อนนอนหลับปกติ

สุขภาพจิต

หมายถึง สภาวะของจิตใจที่มีความสดชื่น แจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ให้มั่นคงเป็นปกติ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้ดี สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี และปราศจากความขัดแย้ง หรือความสับสน ภายในจิตใจ ดังนั้น ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดี

สุขภาพกาย และสุขภาพจิต เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต การที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติได้ ต้องทำให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ จิตใจมีความสุข ความพอใจ ความสมหวังทั้งตนเอง และผู้อื่น ผู้ที่มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี จะปฏิบัติหน้าที่ได้ดี และมีประสิทธิภาพ การที่เรารู้สึกว่า สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของเรา มีความปกติ และสมบูรณ์ดี รู้เท่าทันเหตุการณ์ เราก็จะมีความสุข แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของเราผิดปกติ หรือไม่สมบูรณ์ เราก็จะมีความทุกข์ การรู้จักบำรุงรักษา และส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของทุกคน ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า การรู้จักดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิตนั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้ชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขสมบูรณ์ และมีคุณภาพนั่นเอง รู้เท่าทันเหตุการณ์