แนวทางป้องกัน ไฟป่า-หมอกควัน


รองผู้ว่าฯ ชัยภูมิ เผยมาตรการแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ในช่วงเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกๆ ปี ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นลง และทำให้อากาศแห้ง มีลมกระโชกแรงเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะลุกลามไปอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2559/2560 จึงของแจ้งแนวทางการปฏิบัติระดับอำเภอ โดยเฉพาะพื้นที่วิกฤติให้นายอำเภอกำกับกูแล แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองและใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับทีมประชารัฐ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการตามมาตรการและวิธีดำเนินในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน รวมทั้งเพลิงไหม้พื้นที่การเกษตร พงหญ้า พื้นที่ป่ารกกว้าง ลุกลามเข้าอาคารสถานที่ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของประชาชน อย่างจริงจังและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
มาตรการและวิธีการควบคุมให้พิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ มาตรการควบคุมการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ตามหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ให้พิจารณาควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด มาตรการที่ควรดำเนินการในช่วงนี้อย่างเข้มข้นคือ การใช้วิธีการไถกลบ การใช้สารอินทรีย์ย่อยสลาย การตัดตอซังข้าว/ข้าวโพด/หรือเศษวัสดุทางการเกษตร การประกาศเขตห้ามเผาในพื้นที่หมู่บ้านหรือพื้นที่บุกรุกทำไร่เลื่อนลอยอย่างเด็ดขาด ตามข้อตกลงระหว่างประชาชนกับผู้นำท้องที่การจัดชุดลาดตระเวนร่วมกับอาสาสมัครภาคประชาชนทำแนวทางป้องกันไฟป่า ให้

ทำการประชาสัมพันธ์ กระจายเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน วิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่น จัดรถเคลื่อนที่ออกปฏิบัติการชี้แจงห้ามการเผาป่า เผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามหมู่บ้าน ชุมชน อย่างกว้างขวาง เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงอันตรายและผลกระทบของการเผาป่า เผาเศษวัสดุทางการเกษตรในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
สำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและงบประมาณในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยตรง เช่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดการบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อจัดระบบบริการจัดการกำลังคน งบประมาณและวิธีการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้เหมาะสมกับถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแจ้งเตือนไปยังประชาชนให้งดการเผาหญ้าข้างทาง เพราะจะทำให้เกิดกลุ่มควันปกคลุมเส้นทางในการขับขี่ ก่อให้เกิดทัศนวิสัยไม่ดีในการขับขี่ จนเกิดปัญหาจราจร หรืออาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

ด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ประชาชนนิยมกางเต้นท์ที่พักให้เน้นย้ำนักท่องเที่ยวได้ตระหนักและระมัดระวังการเสียชีวิตจากการขาดอากาศ เนื่องจากการจุดเตาไฟ เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นภายในเต้นท์ที่พัก หากเกิดสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ เริ่มมีผกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย จัดเตรียมรถพ่นน้ำและออกให้คำแนะนำการปฏิบัติตนให้ประชาชนในพื้นที่รูจักวิธีดูแลสุขภาพช่วงสถานการณ์หมอกควัน ประสานภาคเอกชนเข้ามาร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ และศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดชัยภูมิแจ้งประสาน อุทยานแห่งชาติ หน่วยป้องกันรักษาป่า สถานีควบคุมไฟป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดพื้นที่และขอความร่วมมืออำเภอเจ้าของพื้นที่ เพื่อร่วมบูรณการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เป็นหน่วยงานจัดทำรายงาน แผนปฏิบัติและผลการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ทั้งนี้ หากเกิดเหตุสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ที่มีผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนและชุมชน ให้ดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น รวมทั้งรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้จังกวัดชัยภูมิทราบทันทีและเป็นระยะจนกว่าสถานการณ์จะยุติ ทางโทรศัพท์/โทรสาร 0-4481-3323-5 และโทรศัพท์มือถือ 08-9969-6726

ไข้หวัดใหญ่ระบาดหน้าหนาว แนะสวมหน้ากากอนามัย-ไอ จาม แพร่เชื้อไกล 3 ฟุต

รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย คนเป็นโรคไข้หวัดใหญ่มากที่สุดในฤดูหนาว แพร่เชื้อโดยการไอ จาม และสารคัดหลั่ง ชี้ หากสวมหน้ากากอนามัยจะลดการแพร่เชื้อได้ร้อยละ 80 แต่พบคนไทยปฏิบัติตามเพียงแค่ร้อยละ 19 เท่านั้น

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวของทุกปี เนื่องจากเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคจะเจริญเติบโตได้ดีในอากาศหนาวเย็น โดยเชื้อโรคจะอยู่ในน้ำมูก, น้ำลาย, เสมหะของผู้ป่วย และจะติดต่อผ่านทางการไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งข้างต้นโดยตรง ซึ่งการไอหรือจามเพียงครั้งเดียวจะแพร่กระจายเชื้อโรคไปไกลถึง 3 ฟุต
จากการสำรวจกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ รวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 512 คน ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พบว่า มีผู้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเป็นหวัด ดังนี้

– สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเป็นหวัด ร้อยละ 19

– สวมบ้างไม่สวมบ้าง ร้อยละ 74

– ไม่เคยสวมเลย ร้อยละ 7

ขณะที่พบว่า กลุ่มที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งสูงที่สุด คือ กลุ่มที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 44 เมื่อจำแนกรายภาค พบว่ากลุ่มตัวอย่างภาคกลาง ไม่เคยสวมหน้ากากอนามัยเลยมากที่สุด ร้อยละ 15 รองลงมา คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่เคยสวมเลย ร้อยละ 11 และกลุ่มตัวอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งมากที่สุด ร้อยละ 38 รองลงมา คือ ภาคเหนือ ร้อยละ 31

ทั้งนี้จากข้อมูลองค์การอนามัยโลกพบว่า การสวมหน้ากากอนามัยช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ถึงร้อยละ 80 โดยหน้ากากอนามัยจะทำหน้าที่ดักจับละอองที่มีเชื้อโรค ดังนั้นจึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ความรู้ในการสวมหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนและกลุ่มวัยเรียนให้มีพฤติกรรมสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเป็นหวัดจนติดเป็นนิสัย

เตรียมส่งนักพนันซอยเสือใหญ่ ฟ้องศาล


เมื่อคืนนี้ตำรวจหลายหน่วยงานร่วมกันบุกจับบ่อนไฮโล ในซอยเสือใหญ่อุทิศ รวบนักพนันได้เกือบร้อยคน เตรียมนำส่งฟ้องศาลแขวงพระนครเหนือ

โดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน เร่งสอบปากคำนักพนันทั้ง 78 คน เป็นชาย 61 คน หญิง 17 คน มีนายเกียรติศักดิ์ ต่อชีพ รับเป็นผู้ดูแล และนายสำเภา สมศรี รับเป็นเจ้ามือ ยึดอุปกรณ์ที่ใช้เล่นการพนัน อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร และเงินสด 228,380 บาท เพื่อเตรียมส่งฟ้องศาลแขวงพระนครเหนือ

พลตำรวจตรีเจริญ ศรีศศลักษณ์ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 กล่าวว่า จากการสืบสวนทราบว่า สถานที่ดังกล่าวมีการลักลอบเล่นการพนัน โดยจะเปิดเล่นกันทั้งวัน ทั้งคืน จึงมีการประสานขอกำลังร่วมจากกองปราบปราม และสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ หรือ 191 ร่วมปฏิบัติการเนื่องจากสถานที่ดังกล่าวมีทาง เข้า-ออก หลายทาง และกลุ่มผู้ดูแลมีการวางกำลัง เพื่อคอยสังเกตการณ์เจ้าหน้าที่ ทำให้หน่วยงานท้องที่มีกำลังไม่เพียงพอ

ภายหลังจากการวางแผน ได้ส่งตำรวจกองปราบปรามแฝงตัวเข้าไปใช้บริการจนสามารถระบุสถานที่และจำนวนคนได้ จึงได้มีการเข้าจับกุมดังกล่าว

เบื้องต้นแจ้งข้อหากล่าวหาผู้ดูแล เป็นเจ้าของบ้าน หรือสถานที่ที่เปิดให้มีการเล่นการพนันสำหรับเจ้ามือ เป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ และสำหรับผู้เล่น ร่วมกันเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต

ดุ๊กดิ๊กน่ารัก!ซิโก้ปล่อยคลิป เจ,โป้, ตุ้ย แด๊นซ์โคเวอร์เกาหลีฉลองชัย

29
คนชนะทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด ว่าแล้ว เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง กุนซือทีมชาติไทย ก็ปล่อยคลิปสุดฮาเมื่อนำเอาตัวโจ๊กอย่าง ชนาธิป สรงกระสินธ์, สิโรจน์ ฉัตรทอง และ กรวิทย์ นามวิเศษ มาเต้นโคเวอร์เพลงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี

หลังจากที่ทัพช้างศึกเครียดมาหลายวัน เมื่อออกไปแพ้ อินโดนีเซีย มาในนัดแรก 2-1 แต่หลังจากเอาชนะไปได้ 2-0 ในเกมที่สองจากประตูของ สิโรจน์ ฉัตรทอง ทำให้ไทยพลิกกลับมาชนะด้วยสกอร์รวม 3-2

คว้าแชมป์ เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ สมัยที่ 5 มาครองได้ ทำให้กุนซือของไทยปล่อยคลิปนักเตะทั้งสามเต้น เพลง BOOMBAYAH ของเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี Black Pink ให้แฟนๆ ได้ดูกัน

9 ปีที่รอคอย! กัปตันมุ้ยเปิดใจหลังซิวแชมป์อาเซียนสมัยแรก


ธีรศิลป์ แดงดา กองหน้าทีมชาติไทย เผยถึงความพยายามในการคว้าแชมป์อาเซียนของเจ้าตัว ตลอด 3 ครั้งที่ผ่านมา ก่อนจะมาประสบความสำเร็จได้แชมป์รายการนี้ครั้งแรก

หัวหอกวัย 29 ปี ไม่เคยคว้าแชมป์อาเซียนมาก่อนแม้จะคว้าดาวซัลโวมาแล้ว 2 ครั้งในปี 2008 และ 2012 แต่ต้องอกหักไม่่มีมือ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมชาติไทย นำทัพลุยซูซูกิ คัพ 2016 และ เอาชนะ อินโดนีเซีย ในรอบชิงชนะเลิศ ด้วยสกอร์ 3-2 รวมถึงยังได้รางวัลดาวซัลโวสมัยที่ 3 มาครองอีกด้วย

“ก็ดีใจครับ ที่คว้าแชมป์ได้สมัยแรกได้ ขอบคุณทุกคนมากครับ ทั้งเพื่อนร่วมทีม สตาฟฟ์โค้ช และแฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจ”

“จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับล้างอาถรรพ์หรอกนะ” ธีรศิลป์ กล่าวถึงการไม่ได้แชมป์มาใน 2 ครั้งก่อน “ผมก็พยายามอย่างถึงที่สุดแล้ว ใน 2 ครั้งที่ผ่านมา ครั้งหนึ่งผมตกรอบแรก อีกครั้งเราเข้าชิงแต่ไม่ได้แชมป์ จนมาสำเร็จในครั้งนี้ ผมคิดว่าอีก 2 ปีข้างหน้า คงมีอะไรเปลี่ยนไปอีกเยอะสำหรับการแข่งขัน

ธีรศิลป์ ยังมีโอกาสยิงจุดโทษเพื่อเพิ่มสถิติของตัวเองขึ้นมาแซงหน้า วรวุธ ศรีมะฆะ อดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยที่ทำไป 15 ประตูในอาเซียนคัพ เท่ากับเขาเวลานี้แต่ก็พลาดโดน คูเนียร์ ไมกา เซฟได้

“ส่วนเรื่องจุดโทษนั้น ผมไม่ได้เสียดายอะไรเลย ที่ยิ่งไม่เข้า เพราะสุดท้ายเราก็ได้แชมป์มาแล้ว ทุกอย่างจบ”

เตือนนักท่องเที่ยวอาบน้ำเย็นจัดอาจช็อกได้


ปลัด สธ. เตือน นักท่องเที่ยว ระวังน้ำอาบเย็นจัดอาจช็อกได้ แนะใช้น้ำลูบตัวก่อนอาบ
นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากข่าวนักท่องเที่ยวมีอาการหมดสติหลังจากที่อาบน้ำเย็นจัดบนอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในช่วงที่อากาศหนาวจัดนั้น ทั้งนี้ สาเหตุของอาการหมดสติของนักท่องเที่ยวท่านนั้น ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน เบื้องต้นทีมแพทย์ที่ได้รับแจ้งเหตุได้ช่วยเหลือปฐมพยาบาลจนผู้ป่วยอาการดีขึ้น ซึ่งผู้ป่วยและญาติตัดสินใจไม่ไปตรวจรักษาเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล

สำหรับอาการหมดสติที่เกิดขึ้นในทางการแพทย์ อาจเป็นภาวะหมดสติชั่วครู่ ซึ่งมักเกิดขึ้นแล้วหายได้เองในระยะเวลาสั้น ๆ โดยสาเหตุอาจเกิดจากที่ร่างกายอยู่ในที่ที่มีอากาศหนาวเย็น ที่เรียกว่าเป็นภาวะช็อกจากอุณหภูมิเย็นจัด ซึ่งภาวะนี้เกิดขึ้นเมื่อร่างกายสัมผัสกับน้ำหรืออุณหภูมิที่เย็นจัด โดยไม่ได้เตรียมตัวหรือให้ร่างกายปรับตัวก่อน ระบบประสาทอัตโนมัติจึงมีการตอบสนองอย่างฉับพลัน ทำให้เกิดอาการหายใจลำบาก อาจมีการเผลอกลั้นหายใจหรือเบ่งโดยไม่รู้ตัว อีกทั้งความเย็นจัดอย่างฉับพลันจะทำให้เส้นเลือดหดตัวอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต ทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญไม่เพียงพอ จึงเกิดอาการหมดสติได้ ส่วนใหญ่มักเป็นชั่วครู่ เมื่อร่างกายปรับตัวได้หรือได้รับความอบอุ่นแล้วก็จะดีขึ้น

ดังนั้น นักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น บริเวณยอดเขาหรือบริเวณที่สูงของประเทศไทยในฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิต่ำมาก ต้องมีการเตรียมตัวและเฝ้าระวังภาวะช็อกจากอากาศหนาวจัดไว้ด้วย ควรหลีกเลี่ยงการอาบน้ำเย็นจัดหรือหากจำเป็นเลือกใช้การเช็ดตัวก่อนหรือค่อย ๆ อาบใช้น้ำลูบตัว เพื่อให้ร่างกายปรับตัวก่อน สำหรับนักท่องเที่ยวนั้นก็ควรมีการศึกษาถึงลักษณะอากาศ ความหนาวเย็นและสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่ท่องเที่ยวล่วงหน้าก่อนเดินทางเพื่อให้สามารถเตรียมตัวท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม หากมีปัญหาหรือเจ็บป่วยระหว่างการท่องเที่ยวก็สามารถไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงได้ทันที หรือติดต่อสายด่วน 1669 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

ตั้งศูนย์พักพิงสุขนัขจรจัด แก้ปัญหาพิษสุนัขบ้า


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดครบวงจรใน 5 จังหวัด ตั้งพระราชปณิธานลดปัญหาสุนัขจรจัด กวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย เพิ่มการฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยงมากกว่า 80% หลังคนพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดน้อยลง ส่งผลคนป่วยติดเชื้อพิษสุนัขบ้าตายเพิ่มขึ้น
น.สพ.พรพิทักษ์ พันหล้า หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การเฝ้าระวังเรื่องโรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยงส่วนมากจะมุ่งเน้นที่โรคอันตรายมากๆ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งแต่ละปีมีคนมารับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าไม่ต่ำกว่า 500,000 ราย ที่น่าห่วงคือ ช่วงหลังคนไม่ยอมพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เนื่องจากข้อมูลช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีเชื้อพิษสุนัขบ้าในหัวสุนัขที่มีการสุ่มตรวจเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจ มีอำเภอเสี่ยง 219 อำเภอ จาก 45 จังหวัด ที่สำคัญคือ จากเดิม

ประเทศไทยมีคนเสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้าต่ำกว่า 10 รายต่อปี ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี บางปีมีคนเสียชีวิตเพียง 4 – 5 ราย แต่ช่วงหลังมีปัญหาเรื่องการให้วัคซีนในสัตว์ ทำให้พบว่ามีโรคเพิ่มมากขึ้น ล่าสุด ปี 2559 เสียชีวิตไปแล้ว 12 ราย ปี 2558 เสียชีวิตประมาณ 8 – 9 ราย
น.สพ.พรพิทักษ์ กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดความเจริญของประเทศ การมีเชื้อพิษสุนัขบ้าในประเทศอยู่นั้น กระทบกับภาพพจน์ของประเทศพอสมควร ดังนั้น จึงต้องเอาจริงเอาจัง ซึ่งเรื่องนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริอยากให้ประเทศไทยปลอดจากเชื้อพิษสุนัขบ้าให้ได้ ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดการโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี 2563 และเป็นไปตามพันธสัญญาขององค์การอนามัยโลก

“แนวทางหลักในฝั่งสาธารณสุข เน้นย้ำว่า ผู้สัมผัสโรคทุกรายต้องได้รับการดูแลฉีดวัคซีน ส่วนกรมปศุสัตว์ต้องดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยงให้ครอบคลุมร้อยละ 80 ของประชากรสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สูงกว่าขององค์การอนามัยโลก และองค์การโรคระบาดสัตว์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชากรสัตว์เลี้ยง จึงจะเพียงพอในการป้องกันไม่ให้มีการระบาดได้ สำหรับสุนัขจรจัด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้มีการตั้งศูนย์พักพิงสุนัขในกลุ่มจังหวัดแบบครบวงจร ดูแลอย่างถูกวิธี เบื้องต้นได้มีการตั้งขึ้นที่ จ.นครราชสีมา อุดรธานี กรุงเทพฯ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ ก่อนขยายให้ครบตามกลุ่มจังหวัด โดยพระองค์ท่านจะเป็นองค์ประธานในการออกหน่วยร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ต่างๆ เพื่อไปดูแลสัตว์เหล่านั้นด้วย ทั้งนี้ หากทำสำเร็จจะสามารถลดประชากรสุนัขจรจัดลงได้อย่างมาก แต่สิ่งสำคัญคือ ต้องปลูกจิตสำนึกคนเลี้ยงให้เลี้ยงอย่างถูกต้อง ไม่ปล่อยปละละเลย เลี้ยงแบบพอเพียงเท่าที่ตัวเองจะสามารถดูแลไหว” น.สพ.พรพิทักษ์ กล่าว

ตร.จังหวัดสุรินทร์บุกจับกุมโต๊ะพนันผลฟุตบอลได้ผู้ต้องหา9คน ขณะจับกุมเจ้าของโต๊ะบอล โทรขอเจรจาปิดข่าว

ทหาร ตำรวจ และ ฝ่ายปกครอง จังหวัดสุรินทร์ บุกจับกุมโต๊ะพนันผลฟุตบอลต่างประเทศ กลางเมืองสุรินทร์ ได้ผู้ต้องหา 9 คน ขณะจับกุมเจ้าของโต๊ะบอล โทรขอเจรจาปิดข่าว
พลตรี มนัส หนูวัฒนา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 นำกำลังทหาร พร้อมด้วยตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ และฝ่ายปกครอง เข้าจับกุมการโต๊ะพนันผลฟุตบอลต่างประเทศ บริเวณหอเลิศ เลขที่ 632 บ้านหนองกง ม.1 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ หลังผู้ปกครองร้องเรียน ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสุรินทร์ ว่ามีการเปิดโต๊ะพนันฟุตบอล มอมเมาเยาวชน นักเรียน นักศึกษา โดยนายทุนผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จับกุมตัว นายคำปุ่น เสนเสนอ อายุ 26 ปี ,นายวีระ ศรนารายณ์ อายุ 42 ปี พร้อมผู้ต้องหา รวม 9 คนได้ของกลาง โพยพนันฟุตบอล(สำหรับให้เล่นทายพนัน) จำนวน 207 ใบ มียอดเงินทายพนัน 97,070 บาท และ เงินสด 16,870 บาท รวมทั้งของกลางอื่นๆ อีกจำนวนมาก

สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 2 คน เปิดเผยว่าตนทั้ง 2 คน เป็นเพียงผู้รับจ้าง เปิดโต๊ะรับพนันบอล โดยไม่เคยเห็นหน้าเจ้าของโต๊ะบอลเลย ได้รับเพียงค่าจ้างเพียงวันละ 200 บาท

นอกจากนี้มีรายงานว่า ขณะเจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจค้น ผู้สื่อข่าวได้รับโทรศัพท์ติดต่อจาก เจ้าของโต๊ะบอล รายใหญ่ของ จ.สุรินทร์ เพื่อขอเคลียร์สื่อ ให้งดนำเสนอข่าวดังกล่าว โดยยื่นขอเสนอเป็นเงินจำนวนมาก แต่ผู้สื่อข่าวได้ปฏิเสธ

บุกทลายบ่อนพนันไก่ชน! รวบนักพนัน 52 ราย


หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ กองกำลังรักษาความสงบ จังหวัดขอนแก่น เข้าตรวจสอบสนามซ้อมชนไก่ เลขที่ 177 หมู่ 20 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สนามซ้อมชนไก่บ้านโนนทอง มีรถจอดจำนวนกว่า 20 คัน เมื่อกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปภายในสนาม นักพนันจำนวนมาก วิ่งแตกกระเจิงไปคนละทิศคนละทาง ทั้งวิ่งลงทุ่งนา และซ่อนตัวในป่า โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 15 นาที สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้

ภายหลังสามารถรวบนักพนันได้ทั้งหมด 52 คน เป็นชาย 47 คน หญิง 5 คน และสามารถหนีไปได้อีกจำนวนมาก พร้อมของกลางการเล่นพนัน โพยจดราคาตั้งแต่ 200 ถึง 500 บาทต่อ 1 คู่ ไก่ชนจำนวน 13 ตัว ใบราคาพนันฟุตบอลอีกจำนวนหนึ่ง โดยมีนาย ธนกร นนทะแสน อายุ 65 ปี รับเป็นเจ้าของบ้านและเป็นเจ้าของสนามฝึกซ้อมชนไก่ โดยนักพนันที่อยู่ภายในสนามซ้อมชนไก่รับสารภาพทั้งหมดว่าได้เล่นการพนันจริง

พ.ท.พิทักษ์พล ชูศรี หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ กกล.รส.จ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากการตรวจสอบ พบว่าสถานที่ดังกล่าวมีการลักลอบเล่นการพนันไก่ชนอย่างผิดกฎหมาย เจ้าของสนามมีเพียงหนังสือรับรองจากสำนักงานปศุสัตว์ จ.ขอนแก่น ให้เปิดเป็นสนามประเภทซ้อมชนไก่เท่านั้น หลังการตรวจสอบจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองเรือ มาควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตาม

ได้ใจ! มาดามแป้งเมินที่นั่ง VVIP ขอเชียร์กับแฟนช้างศึก


“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ บอสสาวสวยของ การท่าเรือ เอฟซี และ ผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย โผล่ร่วมเชียร์กับเหล่าแฟนบอลช้างศึกแบบเป็นกันเองในเกมที่ ทีมชาติไทย ชนะ อินโดนีเซีย 2-0 คว้าแชมป์ ซูซูกิ คัพ อีกสมัยแบบยิ่งใหญ่ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

เพจ ณ ถ้ำสิงห์ ได้ลงภาพถ่าย มาดามแป้ง นั่งเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยแบบลุ้นตัวโก่ง พร้อมเนื้อหาว่า

“สมาคมฯจัดบัตร VVIP ให้นั่ง แต่ปีนรั้วมานั่งกับแฟนบอล เอาบรรยากาศมันส์ๆ แต่ปีนมาไกลถึงฝั่งโซน N เลยทีเดียว” #บอลไทยอยู่ในสายเลือดจิงๆ